Övrigt under
verksamhetsperioden

Övrigt under
verksamhets-
perioden

Ekumenisk samverkan i Sverige och internationellt

Equmeniakyrkans bildarsamfund byggde upp relationer till ett flertal ekumeniska och konfessionella organisationer och dessa relationer är idag viktiga och betydelsefulla för Equmeniakyrkans arbete i Sverige och utomlands. Under en ”ekumenisk vecka” 2018 uppmärksammades 70-årsminnet av bildandet av Kyrkornas Världsråd, samtidigt som det var 50 år sedan organisationen höll sin stora generalförsamling i Uppsala 1968. Generalförsamlingen kom att betyda mycket för kyrkornas arbete med fred, rättvisefrågor och en värld med mänskliga villkor för alla.

Tillsammans med samarbetspartners i Europa – baptistiska, metodistiska och reformerta kyrkor – har Equmeniakyrkan deltagit i arbete för religions- och mötesfrihet i länder där makthavare på olika sätt försöker förändra villkoren för religiösa samfund.

I tider av polarisering och uppdelning påminns vi om ekumenikens framtidsvision som inte bara handlar om en enad kyrka utan också om en enad värld. När murar byggs på olika håll i världen vill vi stå upp för evangeliet som talar om att överskrida gränser och samla människor istället för att dela upp.

Ny konferens och konsensusmetoder

2017 genomfördes i Vårgårda en ny form av kyrkokonferens med program som tydligare än tidigare vände sig till alla åldrar; barn, ungdomar, familjer och äldre. Enkla boenden erbjöds. Allt för att skapa möjlighet för fler att delta vilket uppskattades i utvärderingarna. I förhandlingarna infördes fullt ut konsensusmetoderna som de flesta upplevde som en positiv förändring och som gav ökad delaktighet. Även kyrkokonferensen i Gävle 2018, använde konsensusmetoderna och det märktes tydligt att fler tagit till sig detta arbetssätt och lärt sig hur det fungerar.  En utvärdering presenteras till konferensen i Jönköping 2019.

EQUMEN

Under 2017 skickades en medlemstidning till ca 75 procent av Equmeniakyrkans medlemmar. Tidningen har varit uppskattad och ett efterfrågat komplement till hemsida och sociala medier. Tidningens tema följer de större insamlingarna som vi tillsammans har beslutat om.

Arkiv – flytt

Equmeniakyrkans nya arkiv invigdes i renoverade lokaler på Campus Bromma i maj 2018. Missionskyrkan och Metodistkyrkan har levererat sina material till Riksarkivet. Baptisternas material kommer inom kort också vara klart för leverans dit.

Personalfrågor (HR)

Avtal som inkluderar alla församlingar har tecknats gällande löne- och ekonomiadministration, telefoni och el, försäkringar samt företagshälsovård. Tillgängliga stödfunktioner för församlingar har listats på Equmeniakyrkans hemsida.

Med anledning av Me too har under 2018 utbildats kontaktpersoner i varje region för att snabbt fånga upp signaler och ge stöd om hur övergrepp kan förebyggas. Materialet Trygga tillsammans har uppdaterats i samverkan med Equmenia. Samtal förs om hur man kan ta upp dessa frågor på Teologiska högskolan, i styrelseutbildningar och i förtroenderåd.

Personalenheten har medverkat i styrelseutbildningar med arbetsgivarfrågor och ger ofta telefonrådgivning. För att möta församlingarnas behov av förebyggande arbete och stöd anställs ytterligare en HR-specialist i början av 2019.

Organisation

För att stärka och tydliggöra medarbetarroll och chefskap så att arbetet mot verksamhetsmålen sker på ett effektivt sätt har ett arbete genomförts med personalen vilket resulterat i värdeord och en medarbetar/chefspolicy. Temperaturmätningar genomförs regelbundet. I slutet av 2018 var ca 90 procent av de anställda mycket nöjda eller väldigt nöjda med den fysiska/psykosociala arbetsmiljön och med hur organisationen fungerar.

Ekonomi

Ekonomienheten har under 2018 trimmat den omorganisation som genomfördes i slutet av 2017 och arbetet har fungerat väl. En ökad arbetsbelastning under året har berott på att ekonomichefen varit föräldraledig samt att personal slutat. Trots detta har arbetet präglats av god arbetsgemenskap och en vilja att lösa uppgifterna på ett bra sätt.

 Några arbetsområden att särskilt lyfta fram under perioden:

  • En ny upphandlingspolicy har tagits fram
  • En ny IT-policy är nästan klar
  • OCR har införts på kyrkans fakturor för att underlätta arbetet
  • Ekonomienheten har medverkat i utveckling av kyrkans budgetprocess
  • Utbildning och information till personalen på kansliet samt till Ledningsgruppen
  • Arbete med dataskyddsförordningen har påbörjats både för församlingar och nationellt