Mål 5

Förvaltarskap

Equmeniakyrkan är hållbar och relevant för sitt uppdrag och utrustar för tjänst

Equmeniakyrkan vill vara förberedd och rustad för framtida behov och utmaningar i församlingar och samhälle. För det krävs ett hållbart förvaltarskap samt strategisk utbildning och kompetensutveckling.

Under året har en genomlysning av samtliga kurser för medarbetare genomförts; från grundutbildningar till Kompetensutvecklingsprogrammet (KUP). Det kommer att innebära en del förändringar i KUP. Utredningen gällande grundutbildningarna slutförs under 2020. Nedan beskrivs också en del av det arbete som bedrivits inom ekonomi- och personalområdena för att stärka organisationen.

Delmål 2019-20

5.1  Equmeniakyrkans utbildningar samt program för kompetensutveckling (KUP) har utvärderats och vidareutvecklats. I KUP deltar årligen 200 medarbetare.

KUP har de tre senaste åren varit Equmeniakyrkans gemensamma stöd till anställda medarbetares utveckling och växt. Det har funnits sex olika inriktningar/spår att välja mellan som planerats och genomförts i samverkan med Bromma folkhögskola, Teologiska högskolan och Equmenia. Följande teman har kunnat väljas: Undervisning och predikan, När omvärlden drabbar oss, Församlingar på nya sätt, Själavård och andlig vägledning, Ledarskap i föränderlig omvärld samt Att forma ett levande arbete bland barn och unga.

De deltagare som genomgått KUP är i hög grad mycket nöjda. Spåret som berör diakoni och omvärld har haft svårast att rekrytera deltagare varför kursen inte kunnat genomföras. KUP ska även fortsättningsvis kännetecknas av en tydlig kompetenshöjning med såväl praktisk kunskap med koppling till församling och i samverkan med bl a föreläsare från Enskilda Högskolan bidra till de processledda studierna.

Ubildningsschema

5.3  Equmeniakyrkan har vidareutvecklat former för att driva en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet.

Kyrkokonferensens beslut att minska rambudgeten 2020 med 6 MKr för att närma sig budget i balans gav också ekonomiavdelningen möjlighet att arbeta med strategiska och funktionella verktyg för att stötta organisationen i uppgiften. Den interna ekonomiska rapporteringen har utvecklats för att passa varje enhet och även ge en god helhetsbild på organisationen. Ekonomiavdelningen har strävat efter att hålla en hög tillgänglighet. Informationsflödet har setts över och anpassats. Detta är ett pågående arbete där ytterligare förbättringar kommer att göras under 2020.

Under året har en HR (Human Resource) specialist anställts som arbetar med stöd och rådgivning till församlingar. Samtal inkommer dagligen och ett antal besök i församlingar har genomförts vilket har varit uppskattat. Ett material för konflikthantering har tagits fram och stödmaterial finns på Equmeniakyrkans hemsida för att bidra till att förebygga att konflikter uppstår och att hantera ev konflikter.

Webbutbildningar gällande arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar utvecklas så att varje styrelse regelbundet ska kunna uppdatera sig på sitt ansvar som arbetsgivare. En ständig utmaning är att fånga upp rätt signaler från församlingarna, dess medlemmar och de församlingsanställda så att de stöd och redskap som styrelser behöver i sin arbetsgivarroll tas fram. För den interna organisationen har utarbetats en rekryteringspolicy vilket också medför att det rekryteringsstöd som finns för församlingar ses över.

Arkivet har under 2019 levererat det slutliga materialet för de tre bildarsamfunden till Riksarkivet. Ett fortsatt arbete pågår med att hantera kvarstående material.