Mål 4

Utbildning

… utmanar och utrustar till tjänst för Gud och människor i kyrkan och det omgivande samhället genom strategisk utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Equmeniakyrkan vill arbeta än mer strategiskt inom området utbildning och stärka samverkan med folkhögskolor, THS och Bilda.

20 + 10

Målet var att antalet sökande till pastors- resp diakonutbildningen ökar (Jfr 17+10 2016)

Kompetensutvecklingsprogrammet (KUP)

KUP med sex olika inriktningar/spår planerades i samverkan med Bromma folkhögskola, Teologiska högskolan och Equmenia. Spåren handlar om undervisning och predikan, när omvärlden drabbar oss, församlingar på nya sätt, själavård och andlig vägledning, ledarskap i föränderlig omvärld samt att forma ett levande arbete bland barn och unga. Deltagarna möts under tre tillfällen och har uppgifter mellan kurstillfällena.

144

Målet var 200 deltagare/år i KUP

KRUTologi

KRUTologi beskriver helhetssynen om att musiken, konsten och kulturen är en viktig ingrediens i hela vår förståelse av att vara församling och människa. Det handlar om ett förhållningssätt och medvetenhet om hur vi kan använda dessa kraftfulla verktyg. I januari 2018 gjorde Equmeniakyrkan ett besök till samarbetskyrkan i Ecuador med fokus på gudstjänstutveckling och musikens roll i gudstjänsten. Förbundskyrkan i Ecuador inspirerades starkt av besöket. Drömmar om musikkonferenser och samlingar mellan musiker och teologer väcktes. I slutet av 2018 inleddes därför en serie distriktssamlingar i landet med fokus på musik i gudstjänsten.

För de svenska deltagarna var det utmanande och inspirerande att föreläsa och samtala om KRUTologi och Equmeniakyrkans handbok i ett helt annat sammanhang än det svenska.

(Läs mer i dokumentet Teologi, musik och kreativitet på Equmeniakyrkans hemsida)

Ungdomsledarutbildningen

Ungdomsledarutbildningen, som arrangerades första gången läsåret 2017-2018, är en viktig del i Equmeniakyrkans arbete för att stärka ungdomsledare. Utbildningen drivs gemensamt av Equmeniakyrkan, Equmenia och Södra Vätterbygdens folkhögskola.

Deltagarna möts vid tre tillfällen med tre kursdagar varje gång. I utbildningen ingår också grupphandledning.

Diakonala utbildningen

Den diakonala utbildningen har genomgått en rejäl genomlysning och förändring där bl a tidigare studerande har getts möjlighet att framföra önskemål i en enkätundersökning. Utbildningen är nu mer inriktad mot församling, mer församlingsbaserad och med ett tydligt samhällsengagemang. Den har styrts över från en allmän diakonal utbildning till en utbildning med tydligare inriktning på att arbeta som diakon i Equmeniakyrkan.

Diakonatets roll

Dåvarande teologiska kommittén har under perioden belyst diakonatets roll i Equmeniakyrkan, synen på diakonens uppgift. Utredningen utmynnade bland annat i ett behov av förankring i en teologisk vision om tjänsten, ordinationen och det kyrkliga ämbetet. Att kyrkan behöver förstärka sin grundläggande praktiska förståelse av utbildning, rekrytering och understöd av medarbetare och att tjänsten som ensam anställd i en församling kan utövas av såväl diakon som pastor, under förutsättning att det kopplas till kompetens och att de får god utbildning i uppdraget.

Styrelse- och ledarutbildning – lekmannautbildning

De styrelse- och ledarutbildningar som erbjuds genom regionerna är uppskattade och efterfrågade. De innehåller konkret och praktisk utbildning i vad det innebär att vara styrelse och arbetsgivare. Det ingår bl a fördjupad bibelkunskap, teologi och ledarskap.

En annan efterfrågad utbildning är de lekmannautbildningar som flera regioner erbjudit. Här rustas medlemmar i teologi och förkunnelse för att kunna betjäna församlingar med sina gåvor.

415

Målet var 300 deltagare/år i styrelse- och ledarutbildningar.

Handboken – gudstjänstwebb

Ytterligare ett område som erbjudits som stöd till församlingar, medlemmar och medarbetare är den nya handboken och gudstjänstwebben (gudstjanst.se). Webben bygger på handboken och kompletteras kontinuerligt. Nya bilder, konst och filmer som kan användas fritt av församlingar har tillkommit.

Reflektion och analys

Utbildning/fortbildning

Under början av Equmeniakyrkans tid fördes återkommande samtal på kyrkokonferenserna om att stärka utbildningen, inte minst fortbildningen, för medarbetare m fl. 2016 års kyrkokonferens gav ett tydligt uppdrag att starta ett kompetensutvecklingsprogram (KUP). Då lyftes även frågan om hur stödet till ungdomsledare skulle kunna öka. Det handlade både om att hjälpa församlingar till bättre arbetsgivarskap, samt att erbjuda en utbildning för ungdomsledare. Under 2017-18 har därför tagits fram ett program för såväl ordinerade medarbetare som ungdomsledare. KUP nådde första läsåret nära 100 deltagare, det andra läsåret något färre. En förklaring kan vara att det även var Vinterkonferens detta läsår och en utvärdering får visa om det påverkat deltagarna eller om det finns andra förklaringar. Deltagarna under första året har dock gett mycket högt betyg till utbildningen. De som gått ungdomsledarutbildningen ger också den mycket gott betyg och säger att den har gett ett ökat stöd till deras viktiga uppdrag i församlingen. Det är ännu för tidigt att fullt ut utvärdera dessa utbildningar. Under 2019 kommer detta att ske, liksom planering av kommande kompetensutbildningsprogram. Både KUP och ungdomsledarutbildningen är nu integrerade delar i Equmeniakyrkans arbete och kommer att leva vidare under kommande verksamhetsperioder.

Genomlysningen av diakonutbildningen och diakonatets roll kommer ytterligare att stärka diakonernas tjänster. Glädjande är att alltfler diakoner får församlingstjänst efter avslutad utbildning. Under 2018 var det t o m så att det fanns församlingar som sökte diakon utan att få någon sökande.

Exempel på aktiviteter

Equmen artikel - jag lär mig om Gud och mig själv

Jag lär mig om Gud och mig själv
På Apg29-skolorna runt om i världen knyts kontakter för livet. Deltagarna får hjälpa andra och växa i sin egen tro. [Equmen]