Mål 4

Samhällsengagemang

Mål 4

Samhälls-
engagemang

Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i samhället

Equmeniakyrkan vill tydligt finnas till för människor i utsatta livssituationer och är aktiv i livsåskådnings- och samhällsfrågor. Diakonin uttrycks tydligt i arbetet med mångfald och integration samt frågor om hållbarhet.

Tack vare samverkan med andra organisationer t ex under Almedalsveckan nås många fler än om Equmeniakyrkan skulle vara egen arrangör. Samarbetet bidrar till att nå varandras nätverk och att öka kunskapen om Equmeniakyrkan. Här beskrivs några av de offentliga mötesplatser där Equmeniakyrkan deltagit, och i flera fall varit drivande, för att uppmärksamma aktuella samhällsfrågor som  t ex rätt till tro och mänskliga rättigheter. Klimatfastan, en klimatsmart kyrkokonferens och uppstarten av Grön kyrka är andra exempel på engagemang såväl i den egna verksamheten som i externt påverkansarbete.

Delmål 2019-20

4.1  Equmeniakyrkan har varje år deltagit i 10 strategiskt utvalda offentliga mötesplatser där tro, livsåskådning och aktuella samhällsfrågor diskuterats.

#rättilltro – konvertituppror och namninsamling

Kyrkoledare Lasse Svensson initierade ett upprop för konvertiters situation i Sändaren i december 2018. Artikeln blev startskottet för den namninsamlingskampanj som Equmeniakyrkan, Evangeliska frikyrkan, Pingst, Svenska Alliansmissionen samt Frälsningsarmén sedan genomförde. I januari överlämnades drygt 18 300 namnunderskrifter till Migrationsverket. Equmeniakyrkan anslöt sig också till Pingsts kartläggning av konvertitärenden samt skickade ut en text som församlingarna kunde använda som underlag till att skriva i lokala media. Textförslag skickades ut även gällande andra tema under året.

Almedalen
Under temat ”Till jordens yttersta gräns” arrangerade Equmeniakyrkan tillsammans med bl a Studieförbundet Bilda, Diakonia, Equmenia, Svenska kyrkan och Sändaren ca 25 arrangemang på årets Almedalsvecka.  Dessa nådde ca 1500 personer. Kyrkans röst behövs på  det som ibland beskrivs som världens största demokratiska mötesplats. Genom seminarier, gudstjänster, klimatvandring, andakter, kvällscaféer och konserter fördjupades samtalen kring barn och unga, klimatet, religionsfrihet i praktiken, hållbar livsstil och trons plats i samhället. På Almedalsveckan knyts kontakter, tankar bryts och visioner delas att tro också rymmer politisk kraft – till jordens yttersta gräns.

4.2  Miljö och klimat har en självklar plats i påverkansarbetet liksom i all verksamhetsplanering

Klimatfasta
Klimatfastan i Equmeniakyrkan innebar att nationellt anställd personal avstod så långt möjligt från att resa med transportmedel som använder fossila bränslen såsom flyg, bil och båt. Konsumtionens miljöbelastning uppmärksammades och det uppmuntrades till inköp på second hand, återvinning och delande. Olika synsätt delades i bl a Sändaren. Många församlingar anordnande särskilda aktiviteter med klimat som tema under perioden.

Klimatsmart kyrkokonferens
Uppdraget från förra året var att planera kyrkokonferensen så klimatsmart som möjligt. Personal tillsammans med en lokal arbetsgrupp i Jönköping arbetade hårt med det. Några konkreta uttryck var färre engångsartiklar och trycksaker, maten var så långt möjligt närproducerad och ett avtal med SJ slöts vilket gjorde att fler kunde resa med tåg.

Grön kyrka
På kyrkokonferensen lanserades initiativet Grön kyrka. Idén kom ur Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för miljö och klimat och Equmeniakyrkan har, med stöd av Svenska Missionsrådet, kunnat konkretisera den. Syftet är att samla församlingar som vill arbeta mer aktivt med frågan om miljö och klimat, mötas för att inspirera, utmana och dela de frågor som klimatförändringarna väcker. Under året har 60 församlingar anmält sig. Intresset spirar inom andra samfund och några av deras församlingar har också anmält sig.

Facebookgruppen ”Equmeniakyrkan klimat/hållbarhet” nådde nära 1000 medlemmar under året.