Mål 3

Sammanhållen mission

Mål 3

Sammanhållen
mission

… fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation, diakoni och Guds skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i ömsesidighet med samarbetskyrkor.

Equmeniakyrkan vill tydligt hålla samman missionsuppdraget nationellt och internationellt. Det globala perspektivet utgör därför grunden för allt arbete. Omställning till en hållbar värld har en alltmer framträdande plats i vår kyrka och i internationella samarbeten.

Internationellt engagemang i församlingar – enkät

Den enkät som skickades ut under verksamhetsperioden ville få svar på hur det internationella engagemanget har utvecklats i församlingarna. De flesta svarande upplever sig ha oförändrat internationellt engagemang. En tredjedel av dem har detta engagemang i huvudsak utanför Equmeniakyrkan. Drygt hälften har ett konkret engagemang i vår kyrkas internationella arbete.

För att stimulera till internationell mission och tydliggöra sambandet med församlingsutveckling, genomförs i Region Öst/Väst under läsåret 2018/19 en kurs på Södra Vätterbygdens folkhögskola med temat Till jordens yttersta gräns. Under fem heldagar får gruppen inblick i Equmeniakyrkans internationella mission och strategier för församlingsutveckling. I slutet av kursen genomförs en missions- och studieresa till Ecuador.

16 st

Målet var att 12 ytterligare församlingar börjat engagera sig i ett internationellt projekt.

Skogsplanteringsprojekt Kongo Brazzaville – exempel på samverkan kring miljö

Stora arealer har återbeskogats med olika sorters träd och befolkningen som engageras blir skogsägare, vilket kan ge dem avkastning och därmed försörjning. Det ekonomiska stödet från Equmeniakyrkan innebär bl a att man kunnat köpa in transportmedel för att distribuera plantor. Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville har ett avtal med den kongolesiska staten om samarbete i projektet.

Libanon/Syrien avtal

Relationen med samarbetspartners i dessa länder har fördjupats på flera sätt. Ett avtal kring det humanitära arbetet har skrivits vilket underlättar att sända ut insamlade medel. Under 2018 har ett tvåårigt ramavtal för stöd till det humanitära arbetet i Syrien samt församlingsutveckling i Libanon undertecknats. De personliga kontakterna är av stor vikt för denna utveckling och flera besök från Sverige har genomförts.

Nicaragua

I sista numret av medlemstidningen Equmen 2018 fanns ett reportage om åtta pastorer i ett område med landkonflikt i Nicaragua. Bybor har förlorat sina odlingar och lever i rädsla för konstanta hot om våld. Pastorerna är därför viktiga själavårdare för både barn och vuxna, men också som rådgivare kring odling och miljö. De har en tydlig helhetssyn på sitt ämbete och på kyrkans uppdrag, men församlingarna har svårt att betala lön p g a konflikten.

Pastorernas närvaro är avgörande och därför bidrar Equmeniakyrkan med medel till löner. De flesta av pastorerna har studerat på Moravakyrkans Teologiska Seminarium, som också får ekonomiskt stöd. De senaste två åren har antalet församlingsmedlemmar mer än fördubblats.

4 + 9

Målet var att det 2019 finns 6 + 6 nya missionärer i tjänst i Sverige respektive i annat land

Luleå Missionskyrka – lokalt exempel på internationellt/lokalt engagemang

Luleå missionskyrka har under verksamhetsperioden haft besök av Apg29, Equmeniakyrkans personal, pastorer från Azerbajdzjan samt kyrkoledare från Indien. Församlingen arbetar aktivt med unga ensamkommande flyktingar, delar ut biblar på flera språk och döper konvertiter. Detta har tillsammans gett en ökad förståelse för vår komplexa värld och att mission både är lokal och global. Stödet från Equmeniakyrkans personal uppges ha betytt mycket för arbetet.

Migration och mångfald

Equmeniakyrkans engagemang för människor som flytt till Sverige är fortsatt stort. Ca 300 församlingar är aktiva i att inkludera de som kommit nya till vårt land i församling och samhälle. Genom att möta barn, kvinnor och män på språkkafé, ge stöd och hjälp i asylprocesser, ordna samtalsgrupper och fira gudstjänst levs evangelium i tro och handling. Genom projektet ”Nya vänner” skapas vänskap och möten över gränser.

Många församlingar växer genom mötet med flyktingar och asylsökande. Ett exempel är Equmeniakyrkan i Östersund som fått kontakter med främst unga pojkar från Afghanistan, vilket lett till undervisning i kristen tro, dop och medlemskap. Personliga möten med människor från många olika länder har dragit in församlingen i deras kamp och utsatthet angående kristen tro, medmänsklighet och samhällsansvar. Detta berör församlingen på ett påtagligt sätt i gudstjänster och samlingar.

Till språkkafé i Jakobsberg kommer varje vecka ca 50-60 besökare från de stora konfliktområdena Syrien, Afghanistan och nordöstra Afrika.  Tillströmningen av nya människor har förändrat och vitaliserat hela församlingen, inte minst i gudstjänster då antalet besökare är fler och gudstjänstkulturen har ändrats. Det upplevs påtagligt att man kan göra skillnad för andra.

Equmeniakyrkan har, genom medel från Länsstyrelsen, under 2017-2018 haft fyra regionala samordnare för migration och asyl som på olika sätt erbjudit stöd till medarbetare och volontärer genom nätverksträffar, utbildningar och kontakter med myndigheter m.m. vilket uppskattats och bidragit till en positiv utveckling.

Fred och hållbarhet

Utifrån en ny policy och handlingsplan har områdena fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld fått fokus och samverkan har stärkts med närstående organisationer som Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och Diakonia. En särskild tjänst för klimatfrågor tillsattes vilket förstärkt kompetens och genomslag. Beslut har tagits om klimatfasta och en klimatsmart kyrkokonferens 2019 vilket uppmärksammar Equmeniakyrkans ansvarstagande och engagemang för skapelsen.

Reflektion och analys

Uppföljning med regionala förtroenderåd

När de regionala förtroenderåden under hösten 2018 samtalade om verksamhetsplanen framkom det bl a att helhetssynen på mission börjar bryta igenom i församlingarna, men att vi behöver arbeta mer med detta. Dokumentet ”Mission som förvandlar världen” har använts mindre aktivt under  perioden, men det upplevs ändå, likt Markusåret, vara bra att få material för inspiration och undervisning i missionskommittéer och utbildningar. Många menade att migrationsarbetet har påverkat det internationella engagemanget. Personliga kontakter skapar engagemang. Vänförsamlingar eller projekt med direkta relationer bidrar till detta. Även om engagemanget har ökat är det inte självklart att man stöttar just Equmeniakyrkans internationella projekt.

Enkät till församlingar

Enkäten till församlingar visade att en tredjedel av de som svarade i huvudsak hade det internationella engagemanget utanför Equmeniakyrkan. Till stor del beror det på att man ser vår kyrka som en missionsorganisation bland andra, snarare än sin egen kyrkas arbete. Den bilden behöver förändras. Vi behöver uppfattas som det vi är: församlingarnas gemensamma kanal för internationell mission.

Det lyftes upp som positivt att regionala missionsråd eller referensgrupper för mission har initierats i flera regioner. Personal på Internationella enheten kan bistå dessa grupper och ta emot förslag och frågor till fortsatt utveckling av det gemensamma internationella missionsarbetet. Ett mycket lyckat exempel är den kurs om internationell mission som Region Öst har påbörjat under 2018.

En nödvändighet för engagemang är kommunikation om det internationella arbetet och där når vi inte riktigt fram. Hemsidan når, enligt enkäten, under 10 procent av aktiva medlemmar. Församlingarna efterfrågar flera besök, dock är personella resurser begränsade.

Missionärer

Under perioden har vi kunnat sända ut nio nya missionärer och en volontär, till Spanien, Nicaragua och Kongoländerna. Samtidigt har vi tagit emot fyra nya missionärer till Sverige. Ytterligare tre till Sverige var på gång men blev inte verklighet av olika anledningar. Det är glädjande att se att missionärsflödet mer och mer börjat gå i två riktningar och att vi på så sätt också ser mission som ett globalt och ömsesidigt uppdrag.

Exempel på aktiviteter

Equmen artikel - Världen har kommit hit

Världen har kommit hit
I två år har frivilliga lärare mött nyanlända Växjöbor på språkcaféet och byggt upp en gemenskap över läroböcker, sånger, fika och andakter. [Equmen]

Artikel - Lyckans gitarrorkester

Lyckans gitarrorkester
Smögens Missionskyrka är en livaktiv församling på Sveriges västkust där många har engagerat sig för flyktingar. Ett av församlingens goda initiativ är en gitarrorkester. [Equmen]

Vaccination flygplan

Vaccinationsprojekt
Vaccinationsprojektet i Kongo Kinshasa räddar tusentals liv! Flera hundra barn dog varje år av barnsjukdomar och andra sjukdomar som det går att vaccinera mot.

De håller på att gå sönder
Nya stödgrupper för familjehemsföräldrar i Jönköping. [Sändaren]