Mål 2

Församlingsgrundande

Mål 2

Församlings-
grundande

… ger inspiration och redskap så att nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar kan inledas.

Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper med målet att det 2025 finns 50 nya gemenskaper/församlingar samt, utöver detta, arbeta för återplantering på 2 nya platser årligen.

Målet var att 8 nya gemenskaper eller församlingar skulle startas i Sverige. Det blev hela 13 stycken!

Regionala församlingsgrundare

Målet att grunda 50 nya församlingar/gemenskaper till 2025 fick ny energi genom att ytterligare två personer anställdes för detta arbete under 2017. Därmed finns det anställd personal i fyra av sju regioner; Region Syd, Öst, Väst och Stockholm. Ett intensivt arbete med att inspirera fler församlingar att bli moderförsamlingar pågår, liksom att söka lämpliga och intresserade ledare för förstudier samt församlingsgrundare. Under 2018 fanns 13 planteringar igång samt en handfull förstudier. Det handlar om nya gemenskaper med fokus på svenskar, nya svenskar och redan formade etniska grupper med en tro och gemenskap som söker sammanhang. Detta gäller också för församlingar som kan komma ifråga för en återplantering.

Equmeniakyrkan har under åren blivit mer och mer en småförsamlingsrörelse. 2016 fanns det 217 församlingar med 25 medlemmar eller färre. Behovet av extern hjälp är stort och ett kommande återplanteringsbehov växer. Under hösten 2018 har en vision växt fram som kommer att kallas Växtpool.

Nya församlingar

VOIS Norrköping
Första söndagen i februari 2018 firades den första gudstjänsten i församlingen VOIS i Norrköping. Ett målmedvetet arbete med stöd av handledare och träningsprogrammet M4 för församlingsgrundande har resulterat i en bas av människor i hemgrupper som växt in i olika ledaruppgifter. (M4 är ett väl utarbetat program som används ekumeniskt, ett verktyg som ger utbildning, förståelse, stöd och riktning för arbetet med nya församlingar. Kursgruppen möts vid 4 tillfällen.) Elimkyrkan i Eskilstuna är moderförsamling och följer utvecklingen nära samt ger stöd. Antalet människor som är engagerade i VOIS har stabiliserats och i gudstjänsterna varannan vecka deltar 50-70 personer. Man har även startat ett socialt projekt, VOIS-hjälpen, för människor i behov av ekonomisk hjälp.

Hulta Borås
Efter en lyckad förstudie var 8 personer beredda att satsa på denna plantering i Hulta i Borås med Storsjöstrand som moderförsamling. Man samlar regelbundet ca 15 personer men julfesten samlade över 45 besökare. Till denna plantering involverades också en diakon.

5 st församlingsplanteringar fick stöd vilket nästan nådde upp till målet som var att ge stöd till 6 församlingsplanteringar i samarbetskyrkor.

Omstart

Nävestakyrkan Ekeby
Den lilla församlingen på Närkeslätten började för ett årtionde sedan ett målmedvetet arbete med omstart och att särskilt vända sig till bygdens barnfamiljer. Genom fortsatt ekonomiskt stöd och med nya sätt att bygga församling växer denna gemenskap både i antal och i glädje.

Församlingsgrundande arbete i Thailand

Vår samarbetskyrka bland karenfolket i Thailand har arbetat fram ett sätt att inte bara tala om församlingsplantering, utan också ett metodiskt arbete för att förverkliga detta.

Utgångspunkten är den lokala församlingens egen vision. Församlingen skickar ut evangelister till nya platser. Nya människor har kommit till tro och en gemenskap av troende har skapats som sedan har växt till självständiga, självfinansierade och utsändande församlingar. Det har krävts målmedvetenhet hos ledarna och en överlåtelse till bön, fasta och hårt arbete.

Genom att Equmeniakyrkan har tagit delar av det ekonomiska ansvaret för evangelister, fortbildning och ledningsfunktioner har det församlingsgrundande arbetet getts förutsättningar att fortsätta till både nya geografiska områden och utveckla det redan pågående arbetet.

Reflektion och analys

Uppföljning med regionala förtroenderåd

Ett långsiktigt och tålmodigt arbete krävs för att nå detta mål. I höstens samtal med regionala förtroenderåd framkom bl a att vissa kämpande församlingar upplever att det satsats mer på nya gemenskaper än de befintliga, medan man i andra områden ser att detta kan löpa parallellt med arbetet i den egna församlingen. Equmeniakyrkan satsar dock ca fem gånger mer pengar på att uppmuntra de befintliga församlingarna än till planteringsarbetet.

Allt fler församlingar är redan intresserade, eller vill bli, moderförsamling. I några regioner lever dock inte beslutet om 50 nya församlingar alls. I någon region konstateras att det församlingsgrundande arbetet kanske inte fått komma fram som den viktiga faktor det är i utvecklingsarbete, att all växt handlar om mångfaldigande, att förökas. Därför bör vi alltid tala om uppdraget att bli moder- och stödförsamling.

Återplantering/omstart beskrivs som ganska svårt på många håll. En förutsättning för växt och utveckling har ofta varit det församlingsbidrag som Equmeniakyrkan kunnat bistå med.

Regionala referensgrupper

Under denna verksamhetsperiod har flera referensgrupper för församlingsgrundande arbete växt fram i regionerna. Dessa grupper har stor betydelse. Förutom att be och ansvara för arbetet regionalt utgör de en god och nödvändig arbetsgrupp för regionala kyrkoledare och församlingsgrundare. En viktig effekt blir också större delaktighet och ägande kring visionen om 50 nya församlingar. Fler medarbetare och lekmän involveras vilket har betydelse.

Gemensamt uppdrag

Arbetet med nya församlingar växer. Detta har utmanat den nationella referensgruppen för församlingsgrundande att finslipa strukturer och tillvägagångssätt. Organisationen blir mer och mer tydlig.

Erfarenheten visar att för att 50 nya församlingar skall födas behövs ca 100 plantor. Vi behöver därför hålla visionen i fokus samt vara uthålliga i bön och arbete samt påminna oss om att det bara är Gud som ger växten! En möjlighet kan vara att låta varje kyrkokonferens genomsyras av verksamhetsmålen. Detta skulle samla oss och leda oss gemensamt vidare i detta stora uppdrag.

Exempel på aktiviteter

Equmen artikel - 50 nya församlingar

50 nya församlingar innan 2025
En ny plantering, men i samma lokaler som moderförsamlingen – det är modellen på Lidingö. [Equmen]

Equmen artikel - VOIS vill nå dem som redan har allt

VOIS vill nå dem som redan har allt
Det började som en längtan för sju år sedan. Nu har VOIS börjat fira gudstjänster i anrika Strykjärnet i Norrköping. [Equmen]

Equmen artikel - pastorerna vägrar ge upp

Pastorerna vägrar ge upp
I norra Nicaragua kämpar ett litet gäng pastorer för att hålla sina byar fredade från beväpnade grupper. [Equmen]