Mål 2

Församlingsgrundande

Mål 2

Församlings-
grundande

Nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar inleds.

Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper med målet att det under perioden 2017-2025 bildats 50 nya gemenskaper/församlingar i Sverige samt, utöver detta, arbeta för återplantering på 2 nya platser årligen.

Det är en glädje att notera att flera församlingar har uttryckt villighet att gå in i rollen som moderförsamling till nya gemenskaper/församlingar. Här beskrivs exempel på detta samt utvecklingen av växtpooler som stöd till förnyelse och växt. En utmaning i relation till detta mål som lyfts fram är hur utvecklande av ny, och förvaltande av befintlig, verksamhet i församlingarna får uppmärksamhet utan att det blir på varandras bekostnad. Totalt är nu 20 planteringar igång.

Delmål 2019-20

2.1  Ytterligare 10 församlingar har tagit beslut om att bli moderförsamling.

Fem förstudier som utreder möjligheterna för nya församlingsplanteringar genomfördes under året. Dessa förstudier initieras av församlingar som sedan kan tänka sig att bli moderförsamling. 2019 handlade det om Ronneby, Navestad, Torslanda, Bergsjön, Tre-stad. Två nya planteringar startades: en portugisisk församling i Immanuelskyrkans lokaler i Stockholm och en i Navestad.

Följande berättelse från moderförsamlingen Storsjöstrand och dess plantering i Borås, Hulta:

I början av 2018 gjordes en förstudie gällande församlingsgrundande arbete i Borås. Den visade på förutsättningar för arbete i området kring Hulta och församlingen beslutade därför att vilja bli moderförsamling. Hösten 2018 påbörjades det planterande arbetet genom en anställd pionjärpastor och en kärngrupp. Församlingen ber regelbundet för Hulta i olika samlingar och missionsrådet ansvarar för regelbunden kontakt med pionjärpastorn och Ekarängskyrkan. Vid dess möte i juni 2019 bad och samtalades om hösten, bl a om talare till missionshelg i oktober. ”Vore det inte bättre att vi åker till Hulta för att hjälpa till i missionen på plats, än att ytterligare en missionsorganisation kommer till oss?” Så blev det. 18-20 oktober genomfördes, tillsammans med Ekarängskyrkan, en helg på Hulta som blev till välsignelse både för stödförsamlingarna och församlingsplanteringen. I december deltog man också i en julfest på Hulta. Församlingen upplever glädje och välsignelse att få vara moderförsamling. Det är ett hårt arbete, inte minst för kärngruppen på plats, men församlingen vill vara en engagerad moder som stöder på det sätt man kan.

2.2  Återplantering har skett på minst 2 nya platser varje år.

Hösten 2018 växte en vision om växtpooler fram. Det handlar om att fokusera på det missionella uppdraget i det lokala sammanhanget tillsammans med andra församlingar/gemenskaper som delar resurser och gåvor i ett nätverk. På så sätt skapas bättre förutsättningar för förnyelse och växt för dessa församlingar. En pool bör innehålla mer än en medarbetare.

Under våren 2019 gjordes en förstudie om en växtpool i Jämtland. Två växtpool-satsningar har sedan förberetts med start under våren 2020, en i Jämtland och en i Boden med omnejd. Dessutom har en återplantering påbörjats under året i Södra Vi.

En återkommande utmaning i framväxandet av växtpooler kom att handla om arbetsgivaransvar, då många små församlingar inte anser sig orka med denna uppgift. En ekonomisk förening bestående av Equmeniakyrkans ledningsgrupp bildades därför i slutet av året.