Mål 1

Församlingsutveckling
och stöd

Mål 1

Församlings-
utveckling
och stöd

… utmanar och stödjer församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för bekräftelse av tro, för överlåtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas

Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill stödja församlingarna så att fler sådana möten sker och att man ges redskap att ta vara på och stödja den tro som fötts där. Från 2020 kan detta leda till att kyrkan välkomnar 3 % nya medlemmar varje år, 2014 var det 1,7 %.

23%

Målet var 20% av församlingarna i aktiv utvecklingsprocess med handledare.

Församlingsutveckling fortsätter att vara ett av de högst prioriterade områdena i Equmeniakyrkan. Ca 150 församlingar, varav 31 nya 2017 och 40 till 2018, är inne i en utvecklingsprocess tillsammans med handledare. Under 2018 har ca 40 församlingar avslutat ett sådant arbete vilket innebär att det totalt är lika många i process som året innan.

En extern utvärdering som genomfördes under 2017 visade på att de församlingar som gått in i processer upplever en positiv förändring och ser handledarnas stöd som mycket värdefullt. Utvärderingen pekar bl a på vikten av och längtan efter att nå fler människor utanför församlingen för fortsatt utveckling. De regionala församlingsutvecklarna har analyserat utvärderingen, planlagt fortsatt arbete utifrån detta och ska under 2019 formulera en ny färdplan.

6 av 6 nya mötesplatser

Målet var att stötta 6 nya mötesplatser i samarbetskyrkor (ex missionsbibelskola, urfolksskola, språkläger, evangelisationskonferens etc. )

Förnya och fördjupa – mötesplats för andlig fördjupning

Vid två tillfällen har i Region Väst inbjudits till denna mötesplats med ca 250 deltagare varje gång. Särskilt för mindre församlingar samt när en hel grupp från en församling deltagit, har upplevelsen gett ny inspiration och nya perspektiv att samtala om på hemmaplan. ”Det har berikat vårt andliga liv och vi har kunnat återkoppla det vi upplevt till församlingen och de samtal vi för om vart vi är på väg.” Att samlas kring bibelundervisning, lovsång och bön upplevs ha fördjupat gudsrelationen såväl som nätverkandet med andra församlingar i regionen.

Ansgarskyrkan i Västerås

Ansgarskyrkan har utvecklats mycket i sitt sätt att vara församling bl a genom musiklivet. Den lilla f d metodistförsamlingen i Centrumkyrkan har samtidigt blivit en del av den större Ansgarsförsamlingen. Centrumkyrkan blir nu navet i ett annorlunda arbete med bl a café. Förhoppningen är att detta ska leda till en ny församlingsbildning mitt i city.

Två personer som dricker kaffe

Kyrkan vid Brommaplan

Erfarenheten från bl a denna församling är att ett lyckat förändringsarbete använder de grupper och strukturer som redan finns. En viktig utmaning är hur människors sårbarhet får plats i våra gemenskaper. I kyrkan vid Brommaplan har sinnesrogudstjänsterna vitaliserat församlingen och nya människor har inlemmats i gemenskapen. Mot denna bakgrund kan kurser som Brobygge (forum för dialog och nätverkande kring tolvstegsandlighet, sinnesro, andlig vägledning och hållbart liv – www.Brobygge.se) bidra till större förståelse i att möta nya människor i vår tid.

Glöd – Församlingsutveckling i små församlingar

I Region Mitt finns 60 församlingar (mer än hälften) som har 30 medlemmar eller färre. Många av dessa oroar sig för sin framtid, flera utgör den enda kristna närvaron på sin ort. Samtidigt finns mycket vilja, kärlek och engagemang. För att uppmuntra denna glöd inbjöds under perioden till fyra likadana samlingar på fyra platser i regionen. Den mindre församlingens möjligheter betonades. Vinnersjö missionsförsamling har t ex på några år gått från 12 till drygt 30 medlemmar.  Församlingen delade med sig av sin resa i samlingarna, att förändring är möjlig även i små sammanhang. Mötet med Vinnersjö och med varandra uppskattades och gav mersmak. Flera församlingar tog samtidigt möjligheten till handledningsbesök av regional församlingsutvecklare.

Markusåret

Logotyp för MarkusåretLäsåret 2017-2018 kallades för Markusåret, en gemensam satsning för Equmenia och Equmeniakyrkan. Statistik visar att bibelläsandet i Sverige går ner och Markusåret kom till för att även i vårt sammanhang bryta den trenden. Sammanlagt har drygt 13000 böcker, ”Markus runt på 90 dagar”, delats ut. Över 200 församlingar har rapporterat att de deltagit och samtliga sju regioner har använt sig av temat. Ett material som togs fram som stöd i arbetet är t ex Markusmässan. Den skapades utifrån Markusevangeliets texter och innehåller 14 sånger av olika sångskapare från Equmeniakyrkans musikutgivning Brukssånger. Mässan har använts i många församlingar, ibland med stöd från nationell personal, och har uppskattats.

Bidragsfrågor

En stor och viktig del i Equmeniakyrkans stöd till såväl befintliga som nya församlingar är möjligheten att som gemenskap och kyrka förmedla ekonomiska bidrag. Under 2017 förmedlades ca 21 miljoner till omkring 200 församlingar, projekt och tjänster som behöver stöd i sitt ordinarie arbete, för särskilda utvecklingsprojekt, för tjänster som student- och sjukhuspastorer eller församlingsgrundande arbete m m. Under 2018 har hela den tillgängliga summan på drygt 22 miljoner fördelats.

Regionfester, förtroenderåd och närområdesträffar

Regionfester har genomförts i alla regioner både hösten 2017 och 2018. Ibland har Equmenia i regionen deltagit, ibland inte. Regionfesterna har utvecklats lite olika i regionerna och uppskattas som en plats för nätverkande och delande. Liknande mötesplatser har därför skapats på våren inför kyrkokonferenserna.

De regionala förtroenderåden, med möjlighet för varje församling att företrädas av en person, har också mötts vid regionfesterna.  Dessa råd har efter några år upplevt att de blivit överlastade med information och gemensamma frågor. I t ex Region Svealand kompletterade man därför med närområdesträffar med mer plats för delande och en gång varje år har man mötts kring samma tema på 8 olika platser i regionen. Viktiga ämnen som mission, integration, krisberedskap etc har varit i fokus och relationerna mellan församlingarna har stärkts. Närområdena har också varit de självklara sammanhangen för medarbetargrupperna som möts regelbundet.

De regionala förtroenderådens form och roll har under 2018 utvärderats och förslag har tagits fram på en ny struktur.

Reflektion och analys

Uppföljning med regionala förtroenderåd

Vid höstens regionala mötesplatser ställdes ett antal frågor till alla förtroenderåd för gemensam utvärdering utifrån verksamhetsplanen. Det framkom t ex att församlingarna uppskattar en extern handledare som uppmuntrar och följer upp arbetet så att det inte stannar av.  Det bästa har visat sig vara om denne inte byts ut under processen och är närvarande, och inte bara konsulterande.

En annan fråga till råden handlade om betydelsen av Markusåret. Temat upplevs ha förenat den stora gemenskapen, kyrkan, men också den lilla församlingen. På många platser har det ordnats lunchandakter, smågruppssamlingar, temadagar etc vilket ökat bibelläsandet, fördjupat tro och stärkt gemenskap. På andra ställen har boken mest använts individuellt. Att få hjälp med liknande satsningar upplevdes av många som värdefullt. Detta gensvar har lett till att ett gemensamt tema planeras även under 2019-20.

Församlingsutvecklingsarbetet

Arbetet med den externa utvärderingen av insatser för församlingsutveckling har bl a bidragit till att stärka ett gemensamt förhållningssätt hos anställda församlingsutvecklare kring arbetsmetoder och värdet av regelbunden uppföljning. Förändring tar olika lång tid för olika församlingar och det är tydligt att uthållighet blir en viktig faktor.  Att stötta församlingar med att gå från analys till konkreta åtgärder samt att skapa mötesplatser där evangelium blir tydligt och tro kan växa kommer att bli viktigt att prioritera. För att fler församlingar ska komma igång med sitt förnyelsearbete, gärna med handledare, har materialet Färdväg reviderats.

Lärdomar från utvärderingen är att en stark/komplett församling inte är nödvändig för ett utåtriktat arbete samt att mötet med nya svenskar ofta naturligt har lett till förnyelse, ny verksamhet och ny energi.

Evangelister

Under 2018 märks en tydlig nedgång i antal församlingsbesök av evangelister, delvis beroende på att antalet tjänster minskats. Evangelister efterfrågas särskilt för mötesserier och utåtriktade satsningar.

Ekumenisk samverkan inom mål 1

Under 2018 har det ekumeniska samarbetet förnyats. Näfu (nätverket för församlingsutveckling) och Fg-nätverket (Församlingsgrundande) har slagits samman till en gemensam arbetsgrupp som kallas Vidare. Utvecklingsarbetet och det församlingsgrundande arbetet ligger nära varandra, båda har fokus på utveckling och växt. Visionen för det ekumeniska arbetet lyder: ”Vi vill hjälpa varandra så att våra församlingar senast 2025 lanserar fler församlingar än vad som läggs ner”.

Exempel på aktiviteter

Vi ska vara en del av något större
Alphagrupper, språkcaféer och en genomtänkt kampanj i Limhamn. [Equmen]

Gudstjänst på Caféet
Tänk församlingen som ett fältarbete, snarare än en plats. [Equmen]

Equmeniakyrkligt samgående i Västerås
Ansgarsförsamlingen i Västerås går samman med metodistförsamlingen. [Sändaren]