Mål 1

Församlingsutveckling

Mål 1

Församlings-
utveckling

Församlingar i Sverige och i samarbetskyrkor växer och utvecklas

Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill i gemenskap med kyrkan i hela världen stödja församlingar så att fler sådana möten sker och att redskap ges för att stödja den tro som föds med målet att Equmeniakyrkan från och med 2022 välkomnar 3 % nya medlemmar varje år.

Riktningsmål 1 handlar inte minst om församlingarnas förnyelse, utveckling och växt och hur vi når nya människor i vår tid. Då behöver vi om och om igen utmanas av bibelordet för att rätt möta den tid vi lever i med evangelium och hjälpa varandra att växa vidare i tron, oavsett om vi är unga, mitt i livet eller äldre. Ett par områden att särskilt nämna för detta riktningsmål är Equmeniakyrkans temaår och samarbetet med Equmenia kring Unga vuxna.

Till jordens yttersta gräns

I samband med årets kyrkokonferens i Jönköping introducerades starten för ett nytt temaår med temat ”Till jordens yttersta gräns”. Erfarenheterna från Markusåret, som var temaår läsåret 2017/18, var mycket goda. Då låg fokus på att läsa Markusevangeliet. Nu läses istället Apostlagärningarna. Även denna gång har en andaktsbok tagits fram som innehåller 88 reflektioner skrivna av människor som finns i och nära Equmeniakyrkan, Equmenia och Diakonia både i Sverige och utomlands.

Temaåret uppmuntrar till fördjupad bibelläsning och samtal om texter ur Apostlagärningarna och lyfter dessutom fram internationell mission samt klimat och hållbarhet. Förutom andaktsboken finns det även material för gudstjänst, bibelstudier, rollspel mm. att hämta på Equmeniakyrkans hemsida.

Syftet med detta temaår och nytt material i början av verksamhetsperioden är att ge redskap som uppmuntrar till delande och fördjupning kring tro och handling för att nå den växt och utveckling som riktningsmålet avser.

Delmål 2019-20

1.3  Samverkan med Equmenia har fördjupats kring t.ex. lärjungaskap för unga vuxna

Equmeniakyrkans arbete med barn- och unga är anförtrott åt ungdomsförbundet Equmenia, som inte är skilt från, utan nära knutet till och en del i Equmeniakyrkan. Det finns ett ständigt pågående och viktigt samtal kring hur dialog och samverkan kan fördjupas, inte minst som det delade ansvaret för barn- och unga behöver tydliggöras extra på vissa områden. Det gäller till exempel åldrarna 18-25/30 år som ofta benämns som Unga Vuxna.

I 2018 års kyrkokonferens fanns en motion om att Equmeniakyrkan behövde ta ett större ansvar för just arbetet med denna åldersgrupp. Beslutet ledde fram till en projektanställning på 50 % under två år från sommaren 2019 med fokus på ”unga vuxna och lärjungaskap”. I projekttjänsten ryms bl.a. att följa upp undersökningen ”Unga och kyrka” som Equmenia gjorde 2018, besöka församlingar för att lyssna in och dela erfarenheter kring hur man arbetar med denna åldersgrupp m.m. Under 2020 finns möjlighet att boka besök för att dela erfarenheter och sprida inspiration.

I Region Stockholm finns en ny satsning som går under namnet Nära Centrum. En torsdagskväll i månaden bjuds där studenter och unga vuxna in till Andreaskyrkan för soppa, samtal och nattvard. En föreläsare inleder samtal kring ett angeläget tema.

1.4 Internationella samarbetet för församlingsutveckling har initierats på 5 nya platser

Ett mycket inspirerande exempel på internationellt samarbete i församlingsutveckling är församlingen Iglesia Critiana Evangelica i Cunit, Spanien och tre församlingar på Tjörn som genom vänförsamlingsrelationer har fått se att vi även tillsammans över nationsgränser kan bidra till utveckling av arbetet hos varandra. Genom ömsesidiga besök och församlingsledares och medlemmars hängivna engagemang hos varandra har arbete utvecklats på båda håll. Detsamma har skett i gemenskapen mellan Nimbuskyrkan på Öckerö och den evangeliska församlingen i Altea, Spanien. Ömsesidig uppskattning är kärnan i detta.