Förslag till Rambudget 2020

Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2020. Förslaget är en rambudget som tillsammans med gällande verksamhetsplanen kommer att vara underlag för en mer detaljerad budget som kyrkostyrelsen beslutar om hösten 2019.

I tabellen anges belopp i tusental kronor, Tkr. Förklarande kommentarer och resonemang finns på sidorna 43-46, och där anges belopp i miljoner kronor, Mkr.

Tabell - Förslag Rambudget 2020

Förslaget till Rambudget 2020 återfinns även i Föredragningslistan.


Bakgrund

Equmeniakyrkan har alltid lagt en rambudget med ett resultat nära 0 kr, nollbudget,  där årets intäkter ska vara på samma belopp som årets kostnader. En tillbakablick på utfallet de tre senaste åren visar dock på att vi varje år har fått stor hjälp med att klara av kostnaderna genom oväntade engångsintäkter.

Oväntade engångsintäkter

2016 – S:t Pauls församling upplöstes och vid försäljning av fastigheten fick Equmeniakyrkan 25 Mkr att fördela ut till Sjukhuskyrkan Stockholm, verksamhet i Indien, Sinnesroverksamhet och Musikverksamhet.

2017 – Equmeniakyrkan sålde fastigheten Överås i Göteborg som efter avräkningar gav en vinst på 43 Mkr.

2018 – Kapitalplaceringspolicyn skrivs om med hårdare krav på vad vi kan investera i. Det resulterar i att vi säljer av fonder som inte passar in i policyn och en vinst på 30 Mkr uppstår.

Resultatet 2018 och uppdaterad prognos 2019

För att förstå rambudgeten 2020 förtydligas några poster från utfallet 2018. Prognosen för budgetåret 2019 har också uppdaterats för att det ska bli lättare att följa utvecklingen av kyrkans ekonomi.

Intäkter

Internationell insamling: I kyrkokonferensen 2018 togs beslut att höja insamlingsmålet för internationell verksamhet till 30 Mkr där församlingarna skulle öka sitt givande. Vi kan i utfallet se att så inte skedde, då det endast nådde upp till 25,2 Mkr. Prognosen för 2019 har därför sänkts jämfört med tidigare beslutad rambudget.

Nationell insamling: På samma vis nådde inte heller nationell insamling upp till budgeterad nivå, där det saknades 4,2 Mkr för att komma upp till budgetmålet 25 Mkr. Vi fick lägre summor från testamenten, kollekt och från stiftelser/organisationer. Prognosen för 2019 har därför sänkts jämfört med tidigare beslutad rambudget.

Finansiellt netto: Kapitalplaceringspolicyn skrivs om med tuffare krav på vad vi kan investera i. För att svara upp mot den säljs fonder och en vinst på 30 Mkr uppstår 2018. Vår kapitalportfölj har ett värde på knappt 500 Mkr.

Ändamålsbestämda medel: Består av två delar, dels det vi använde oss av från de ändamålsbestämda medlen och dels de summorna under året som avsattes för bestämda syften. Nettoresultatet blev under 2018 endast 2,5 Mkr. Budgeten för 2019 var 20 Mkr i nettoresultat, den har sänkts till 17 Mkr.

Tabell - Ändamålsbestämda medel

Kostnader

Pensionsförvaltningen: Vi förvaltar pensionerna för alla de som var anställda innan år 2009. Summan av alla pensioner motsvarar en skuld på 386 Mkr vid årets slut. Den här siffran är rörlig, då vi bland annat behöver ta hänsyn till nationalekonomiska instrument. Ett sådant instrument är Finansinspektionens diskonteringsränta. När den räntan höjs, sjunker skuldens aktuella värde eftersom vi i framtiden förväntas få högre årliga intäkter i finansförvaltningen och vi får i vår bokföring en minskad kostnad för pensioner.

Under 2018 sänkte Finansinspektionen räntan från 2,00% till 1,75% och vi fick en motsatt effekt, vår pensionsskuld ökade. I bokföringen behövde vi då boka upp för en engångskostnad på 17,7 Mkr.  I utfallet 2018 har nettobeloppet på hanteringen av församlingarnas pensioner lagts till med -5 Mkr, denna post fanns upptagen till -0,7 Mkr i rambudgeten. Detta belopp består då framförallt av den årliga räntan på pensionsskulden (diskonteringsräntan).


Rambudget 2020

Intäkter från insamlade medel, privatpersoner

Internationell verksamhet: Insamlingen till vår kyrka har dramatiskt sjunkit de senaste fyra åren. Vi minskar under åren 2014-2018 med 25,9% från församlingar, kollekt och från gåvor i insamlade medel från privatpersoner,

Den internationella verksamhetens totala intäkter har inte heller utvecklats i takt med budgetmål. Under 2018 var målsättningen 30,0 Mkr, men vi nådde endast upp till 25,2 Mkr. Vi fick lägre summor från testamenten (4,6 Mkr) och från stiftelser/organisationer (2,4 Mkr) samt från insamling från privatpersoner (18,2 Mkr).

Kyrkokonferensen 2018 tog beslut att höja budgeterad insamlad nivå för internationell verksamhet med 1 Mkr för budgetår 2019. Vi ställer oss därför försiktiga i prognosen med kommande insamlade medel från privatpersoner och visar här på hur ett framtida utfall kan bli om trenden fortsätter.

Diagram - Insamling privatpersoner internationell verksamhet 2014-2020
Totalt insamlat medel från privatpersoner samt från församlingar och kollekt med ändamål Internationell verksamhet. De prognostiserade siffrorna för 2019 och 2020 grundar sig på det historiska fallet på minskade insamlingar med -6,4%.

Nationell/Regional verksamhet: Den nationella och regionala verksamhetens totala intäkter har inte heller utvecklats i takt med budgetmål. Under 2018 var målsättningen 25,2 Mkr, men vi nådde endast upp till 20,9 Mkr. Vi fick lägre summor från testamenten (3 Mkr), församlingsupplösningar (5,9 Mkr) och från stiftelser/organisationer (0,6 Mkr) samt från insamling privatpersoner (11,4 Mkr).

Men i motsats till de minskade insamlade medel för internationell verksamhet, så visar det sig istället att privatpersoner under den längre tidsperioden på fyra år har ökat sitt givande till det nationella arbetet i autogiro och gåvor.

Den nationella insamlingen från privatpersoner har visat på en ökning av insamlade medel med +4,3% under åren 2014-2018. Utifrån denna statistiska utveckling blir prognosen 2019-2020 att insamlingen för nationell verksamhet ökar med 500 tkr årligen. Trots intäktsfallet mellan 2017-2018 är vi positiva.

Statens stöd till trossamfund: Statens stöd visar på en negativ utveckling då bidraget för varje år minskar. Från år 2018 till 2019 minskar stödet med 700 tkr. Detta beror bland annat på att det finns fler organisationer som ska dela på samma summa från staten.

Finansiellt netto: Vårt finansiella netto består av utdelningar och reavinster i vår fondportfölj samt ränteintäkter på lån till dotterbolaget Derbo AB. Vi prognosticerar att avkastningen på portföljen kommer att hålla sig runt 3,5%.

Balanserat resultat: Är tillskjutna medel för att täcka kostnaderna för kompetensutvecklingsprogrammet (KUP), som är en kostnadsfri fortbildning för anställda medarbetare i Equmeniakyrkan och Equmenia. Detta gör vi fem år i rad, till en maximal kostnad av 20 Mkr. Summan ska också innefatta medel för forskningsstipendier, doktorander och utveckling av utbildningen för de ordinerade tjänsterna.

Kostnader

Ändamålskostnaderna ”Bidrag till församlingarna” och ”Nationell/Regional verksamhet” byter en kostnadspost med varandra. Det är specialtjänsterna (student-, krog- och polispastorer), totalt 4,5 Mkr, som byter budgetrad för att bli mer rättvisande för hur verksamheten leds och styrs.

Bidrag till Equmenia: Statens bidrag till Equmenia minskar också årligen utifrån samma omständigheter som kyrkan drabbas av. Att medlemsantalet i vår ungdomsorganisation också minskar, gör att storleken på statsbidraget också blir lägre. Vi höjer därför vårt bidrag till Equmenia årligen.

Kommunikation: Är en ny budgetrad för 2020. Tidigare har kommunikationsavdelningens kostnader fördelats ut på alla verksamheter utifrån nyckeltal, men nu vill vi kunna urskilja dess kostnader på ett tydligare sätt. Det är alltså inte några nya kostnader.

Övrig punkt i budgeten är ”Besparing och övriga intäkter”. Det negativa resultatet behöver minskas med 6 Mkr under 2020. Punkten avser ett behov av att dels se över kostnadsmassan, och dels öka intäkterna å det snaraste. Arbete med detta pågår redan i kyrkostyrelsen och kyrkoledningen.

Tabell - Eget kapital och skulder
Bilden är en sammanställning av alla de ekonomiska tillgångarna som Equmeniakyrkan har.

Översikten visar att vår kyrka efter resultatet 2018 endast har 52,4 Mkr att fritt förfoga över och hantera underskott med.

Av detta belopp har vi sedan tidigare beslutat att använda ytterligare cirka 16,6 Mkr, men maximalt 20 Mkr under fem år till KUP och kompetensutveckling.

52,4 Mkr är också den summa som skulle kunna vara tillgänglig i olika satsningar eller exempelvis som tillskjutna medel vid äskanden från organisationer där vi är huvudmän.

De övriga posterna utgörs av kapital som har ett specifikt ändamål, eller är på något sätt reserverat för någonting såsom pensionsskulden eller lån från våra församlingar.