Notupplysningar

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper

Equmeniakyrkans redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) samt FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Verksamhetsintäkter

Kyrkoavgifter jämställs i resultaträkningen med begreppet ”Medlemsavgifter” som finns i FRII:s styrande riktlinjer. Kyrkokonferensen har sedan tidigare beslutat att kyrkoavgifterna fördelas, efter ett avdrag med 3 procent för administration, med 68 procent som direkt går till den församling som medlemmen själv väljer, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar.

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd och bokförs enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor eller gåvor från stiftelser, organisationer och företag intäktsförs dessa efter individuell prövning. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto, d.v.s. efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.

Gåvor som mottas av Equmeniakyrkan för att förmedlas till annan organisation balansförs och redovisas under ”övriga skulder”. Här avses framför allt de autogiro- och SMS-gåvor som Equmeniakyrkan samlar in för vidare förmedling till församlingar och Equmenia.

Erhållna bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget utbetalas. Om bidraget är till för att täcka en kostnad redovisas i stället bidraget så att intäkten ställs mot den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker först när det med hög grad av sannolikhet kan antas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Villkorade bidrag som ännu ej använts redovisas i balansräkningen som ”skuld erhållna, ej nyttjade bidrag”.

Posten nettoomsättning består av försäljning av produkter, reklam, annonser och andra liknande intäkter som till övervägande del hör samman med kyrkans ändamål och uppdrag. Det gäller främst deltagaravgifter i samband med Equmeniakyrkans arrangemang och ersättning för personal som arbetar i bildarsamfund, ungdomsorganisation eller andra närstående organisationer. I koncernens resultaträkning ingår även den del av dotterbolagens nettoomsättning som inte är bidrag eller gåvor.

Verksamhetskostnader

Kostnaderna för verksamheten har i enlighet med FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning delats upp i tre verksamhetsdelar: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. En del av verksamheten som inte kan anses tillhöra någon av de nämnda verksamhetsdelarna är pensionsförvaltningen och även fastighetsförvaltningen. De redovisas därför på egna rader i resultaträkningen. I koncernens resultaträkning redovisas kostnaderna för högskoleutbildningen som genomförs i dotterbolaget Enskilda högskolan Stockholm AB som en egen rad.

Ändamålskostnader avser kostnader som har direkt samband med att uppfylla Equmeniakyrkans ändamål såsom det uttrycks i stadgar och teologisk grund. Det omfattar bidrag till församlingarna, kostnader för regionernas stödverksamhet till församlingarna, den nationella verksamheten och kyrkans internationella arbete. Kostnaderna för kommunikation och opinionsbildning redovisas också som ändamålskostnader.

Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa intäkter i form av insamlade medel och gåvor från församlingar, privatpersoner, organisationer, stiftelser och företag.

Administrationskostnader omfattar kostnader för förtroendemannaorganisationen inklusive styrelse, revision och kyrkokonferens samt sådan administration och ledning som är gemensam för hela organisationen. Som administrationskostnad redovisas även personalkostnader för annans räkning samt kostnader för statistik och register. Gemensamma kostnader för bland annat data, telefoni och viss administration, företrädesvis ekonomi- och personaladministration, har fördelats ut på de tre olika verksamhetsdelarna i förhållande till antalet anställda inom respektive område.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas tillgången upp på dessa komponenter.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka skrivs av separat.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som en kostnad i resultaträkningen.

Tabell - Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar – inventarier

Vid anskaffning av inventarier med ett inköpsvärde som överstiger brytpunkten aktiveras tillgången som materiella anläggningstillgångar. Avskrivning sker linjärt under fem år. Brytpunkten för aktivering är 20 000 kr från och med den 1 juli 2013. Alla inköp av datorer, mobiltelefoner, och tillbehör till dessa, kostnadsförs direkt.

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar avser långfristiga innehav i aktier och andelar och redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering). För jämförelse med regelverket i Equmeniakyrkans kapitalplaceringspolicy redovisas i tilläggsupplysningen den relativa andelen i olika tillgångsslag.

Omsättningstillgångar

Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell prövning, beräknas inflyta. Kortfristiga innehav i aktier och andelar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet eller marknadsvärdet vid balansdagen. Vid värderingen tillämpas portföljmetoden (kollektiv värdering). Fastigheter som redovisas som omsättningstillgångar tas upp till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället med avdrag för avtalsbundna utfästelser om att en del av nettoförsäljningsvärdet ska utbetalas till givaren eller annan part som givaren bestämmer.

Eget kapital

Eget kapital delas in i donationskapital, ändamålsbestämda medel och balanserat eget kapital.

Ändamålsbestämda medel är en del av det egna kapitalet som givare eller donator bestämt ska användas till särskilda ändamål, eller medel som styrelsen beslutat ska användas på ett särskilt sätt. När endast avkastningen av medlen får användas redovisas medlen i stället som donationskapital. När organisationen belastas med kostnader för ändamålet redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer och som dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Övrigt

Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgifterna (inklusive den eventuella första förhöjda hyran) redovisas linjärt över leasingperioden. Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar

Kapitalvärdet för pensionsskulden har beräknats efter grunder fastställda av Finansinspektionen, (FFFS 2007:31). Diskonteringsränta har fastställs utifrån ett genomsnitt av den 10-åriga statsobligationsräntan för åren 2008-2018 till 1,75 %, för den del av pensionsskulden som inte är värdesäkrad.

För den värdesäkrade delen av pensionsskulden har utgångspunkten varit 1,75 %, men med avdrag för ett genomsnitt av skillnaden mellan Finansinspektionens räntefot för icke värdesäkrade, respektive värdesäkrade pensionsåtaganden, under åren 2012-2018. Efter avdrag uppgår diskonteringsräntan till

0,41 % för den del av skulden som är värdesäkrad. Därefter har räntenivån proportionerats utifrån hur stor andel av skulden som är värdesäkrad respektive icke-värdesäkrad och då uppgår diskonteringsräntan till 1,17 % (1,40 %) för pensionsskulden. I beräkningen ingår också ett antagande om förväntad livslängd i enlighet med de vedertagna beräkningar som tillämpas allmänt av pensionsbolag verksamma i Sverige.

Alla kostnader som dotterbolaget Enskilda högskolan Stockholm AB har för högskoleutbildning och forskning redovisas som en egen post i resultaträkningen, enligt ovan. Ett undantag från detta utgörs av den konfessionella delen av teologprogrammet som avser utbildning av pastorer för tjänst inom kyrkan, som i koncernens resultaträkning redovisas som ändamålskostnader.

Bolaget har inte särredovisat denna del av utbildningen inom teologprogrammet. En skälig uppskattning är att de faktiska kostnaderna är lika stora som verksamhetsbidraget som bolaget får av Equmeniakyrkan för att finansiera denna del av utbildningen.

Not 3 – Insamlade medel

Tabell - not 3 insamlade medel

Gåvor som inte specificerats i tabellen ovan
En försiktig uppskattning har gjorts utav antalet ideella medarbetare som bidragit med insatser under året. Cirka 880 (990) personer har arbetat ideellt framför allt med planering, organisering samt utvärdering av olika verksamheter inom organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Tabell - Not 3 bidrag som redovisats som intäkt

Vidareförmedlade bidrag till församlingar och Equmenia
Detta avser gåvor som betalas in centralt till samfundet och som sedan betalas ut till en församling eller vår ungdomsorganisation, Equmenia, utifrån det ändamål som givaren har angett.
Dessa gåvor redovisas inte i resultaträkningen.

Not 4 – Nettoomsättning

Tabell - not 4 nettoomsättning

Not 5 – Övriga intäkter

Tabell - Not 5 övriga intäkter

Not 6 – Personal

Tabell - Not 6 personal

Kyrkostyrelsen har tagit ut 56 tkr (10) i arvoden under året. Kyrkokonferensen beslutade 2014 att det finns möjlighet, med vissa begränsningar, att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på möten. I arvodet ingår 56 tkr som avser arvodering av ordföranden enligt beslut på Kyrkokonferensen 2018.

Not 7 – Ändamålskostnader

Tabell - Not 7 ändamålskostnader

Not 8 – Administrationskostnader

Tabell - Not 8 administrationskostnader

Not 9 – Pensionsförvaltning

Tabell - Not 9 pensionsförvaltning

I intäkterna ovan ingår pensionspremier och försäkringsavgifter som betalats in från församlingarna för personal som ingår i kyrkans egen pensionsordning (f d Svenska Missionskyrkans pensionsordning). Kyrkan administrerar också pensionspremier i Collectum för församlingsanställda och det ingår också här.

Internt fakturerade pensionspremier och försäkringsavgifter redovisas inte som en intäkt i resultaträkningen då det avser trossamfundets egen personal. De fakturerade kostnaderna bokförs som personalkostnader för respektive verksamhet och påverkar resultatet för pensionsförvaltningen positivt.

I den totala avsättningen för pensioner om totalt 386 091 tkr (367 323) avser en del en reservering för att konsolidera pensionsskulden i Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse. Ökningen av pensionsskulden beroende av räntesänkningen från 2 % till 1,75 % uppgår till 17 731 tkr.

Not 10 – Leasing/hyror

Tabell - Not 10 leasing / hyror

Not 11 – Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Tabell - Not 11 resultat från värdepapper

Not 12 – Byggnader och mark

Tabell - Not 12 byggnader och mark

Not 13 – Upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Tabell - Not 13 upplysning om verkligt värde på förvaltningsfastigheter

Not 14 – Pågående arbeten fastigheter

Tabell - Not 14 pågående arbeten fastigheter

Not 15 – Inventarier

Tabell - Not 15 inventarier

Not 16 – Aktier i dotterbolag

Tabell - Not 16 aktier i dotterbolag

Not 17 – Aktier i intressebolag

Tabell - Not 17 aktier i intressebolag

Not 18 – Långfristiga värdepappersinnehav

Tabell - Not 18 långfristiga värdepappersinnehav

Not 19 – Långfristiga fordringar på dotterbolag

Tabell - Not 19 långfristiga fordringar på dotterbolag

Not 20 – Långfristiga fordringar på intressebolag

Tabell - Not 20 långfristiga fordringar på intressebolag

Not 21 – Övriga långfristiga fordringar

Tabell - Not 21 övriga långfristiga fordringar

Not 22 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Tabell - Not 22 förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 23 – Kortfristiga placeringar

Tabell - Not 23 kortfristiga placeringar

Not 24 – Församlingslån

Tabell - Not 24 församlingslån

Not 25 – Skulder till kreditinstitut

Tabell - Not 25 skulder till kreditinstitut

Not 26 – Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

I posten ingår offentliga bidrag samt bidrag från organisationer och stiftelser som ännu ej använts. Posten består av erhållna men ännu ej utnyttjade bidrag från Sida, 341 tkr (921 tkr), organisationer 231 tkr (383 tkr), samt från länsstyrelserna för flyktingarbete, TIA, 1 749 tkr (1 870 tkr).

Not 27 – Uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter

Tabell - Not 27 uppslupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 28 – Ställda säkerheter

Tabell - Not 28 ställda säkerheter

Not 29 – Likvida medel kassaflöde

Tabell - Not 29 likvida medel kassaflöde

Not 30 – Eventualförpliktelser

Tabell - Not 30 eventualförpliktelser