Förvaltningsberättelse

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Equmeniakyrkan är ett i Sverige registrerat kristet trossamfund som bildades i juni 2011. Equmeniakyrkans vision är att vara ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen”.

Equmeniakyrkan vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.

Equmeniakyrkan består av 664 (685) församlingar, 61 494 (62 499) medlemmar och antalet betjänade uppgick till 116 047 (117 508) under 2018.

Församlingarna i Equmeniakyrkan är självständiga och fattar sina egna beslut. Den teologiska grunden för Equmeniakyrkan anger att församlingarna hör samman organiskt och lever i ett ömsesidigt beroende av varandra.

Organisation och ledning

Kyrkokonferensen är Equmeniakyrkans högsta beslutande organ och sammanträder årligen. Församlingarna utser ombud i förhållande till sin storlek och det var 549 ombud från 287 församlingar som möttes i Gävle den 10-12 maj.

Mellan konferenserna leds kyrkan av kyrkostyrelsen tillsammans med de tre nationella kyrkoledarna. Kyrkostyrelsen har under räkenskapsåret haft fem protokollförda sammanträden och arbetsutskottet har haft fyra sammanträden. De sju regionala kyrkoledarna är valda av kyrkokonferensen och leder arbetet i regionerna där de har ett särskilt ansvar för att stödja och uppmuntra församlingar och medarbetare. Equmeniakyrkan har sitt nationella kansli i Ekumeniska centrets lokaler i Alvik, Stockholm. Därutöver finns det regionkontor i Lund, Jönköping, Göteborg, Örebro, Stockholm, Gävle och Skellefteå.

Det operativa arbetet nationellt leds av kyrkoledarna som tillsammans med sex enhetschefer samt de regionala kyrkoledarna utgör ledningsgruppen. Under året genomfördes en organisationsöversyn på det nationella kansliet i Alvik som därefter är organiserat i sex enheter.

Kyrkoledningen, dvs. de tre nationella kyrkoledarna, har det övergripande ansvaret och leder de sex enhetscheferna.

Effekter av kyrkans verksamhet

Årsredovisningen avser den nationella organisationen, trossamfundet Equmeniakyrkan, och effekterna av kyrkans verksamhet syns främst i församlingarnas verksamhet ute i landet. Det är i församlingarna som människor kommer till tro, får hjälp och stöd i sin livssituation och det är där gemenskapen mellan människor finns.

Mer om effekter finns beskrivet i Equmeniakyrkans verksamhetsberättelse. Nämnas kan dock:

  • Flyktingarbetet fortsätter att växa och engagerar många av våra församlingar i Sverige. Internationellt stöttar vi exempelvis humanitärt arbete i Syrien och ett område i Nicaragua som hamnat i en landkonflikt.
  • Ett stort testamente på 2,8 mkr till vårt hälsoprojekt i Kongoländerna gör det möjligt att öka insatserna ytterligare för att kunna hjälpa många människor till ett bättre liv.
  • Equmeniakyrkan fortsätter att vara en aktiv opinionsbildare, ofta i samarbete med Diakonia eller Sveriges Kristna Råd. I år har vi engagerat oss för konvertiternas sakfrågor och deras situation.

Hållbarhetsupplysningar

Equmeniakyrkan har under året fattat beslut om att genomföra en klimatfasta under fasteperioden 2019.

Equmeniakyrkan är medfinansiärer för ett skogsplanteringsprojekt i Kongo Brazzaville tillsammans med Evangeliska kyrkan i Kongo samt kongolesiska staten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Församlingsutveckling och stöd

Under 2018 uppgick antalet nya medlemmar till 1 006 (912). Därmed uppnådde vi en ökning med 1,63 % (1,46 %).

Kyrkan ordinerade 11 nya pastorer och 7 nya diakoner till tjänst.

Under året arbetade 150 församlingar med församlingsutveckling.

Församlingsgrundande

Under året har 13 församlingsplanteringar startats i Sverige och vi stöder 5 församlingsplanteringar internationellt. Ett antal förstudier är också påbörjade. Målet är att det ska ha startats 50 stycken nya gemenskaper/församlingar mellan 2017- 2025.

Sammanhållen mission

Equmeniakyrkan har under året haft missionärer och volontärer i båda Kongostaterna, Thailand, Ecuador, Nicaragua och Spanien.

Vi har förlängt avtal med missionären Isac Zekry som arbetar bland arabisktalande i Sverige.

Utbildning

KUP – Kompetensutvecklingsprogrammet fortsätter under 2018. I programmet finns det 144 deltagare fördelat på sex olika utbildningsgrenar.

Ett fyrtiotal ungdomar genomgår en ungdomsledarutbildning under läsår 2018/2019.

Opinion

Equmeniakyrkan har aktivt deltagit i Almedalsveckan i olika former, seminarier, föreläsning och gudstjänster.

Inför valet hölls den traditionella utfrågningen av politiker, Vårgårda möte. Samtliga partiledare deltog.

Övrigt

Kommunikationsavdelningen har under hösten flyttat till Göteborg.

Equmeniakyrkans nya arkiv invigdes i maj i nya lokaler på Campus Bromma.

Med anledning av #MeToo – kampanjen har utbildningsinsatser gjorts för att förebygga övergrepp.

EKONOMI OCH FÖRVALTNING

Kapitalförvaltning

Den nya kapitalförvaltningspolicyn innebär en uppstramning när det gäller vilka typer av företag och värdepapper vi investerar i. Policyn anger nu också att vi inte får äga värdepapper i företag vars omsättning till mer än fem procent kommer från utvinning av fossila bränslen. Som en konsekvens av detta har vi under 2018 bytt ut de fonder som inte lever upp till kraven.

Marknadsvärdet för de förvaltade värdepapperna har minskat från cirka 514 Mkr den 31 december 2017 till cirka 469 Mkr vid utgången av år 2018. Värdeutvecklingen, justerad för insatt kapital, uppgår för helåret till – 9,0 % (10,4 %). Minskningen beror främst på att värdepapper som ej uppfyller de nya policykraven sålts och de nya värdepapper som köpts ej hunnit generera orealiserade värdeökningar ännu samt att några fonder gått med förlust.

Equmeniakyrkans dotterbolag

Derbo Förvaltning AB är ett helägt dotterbolag som äger och förvaltar fastigheter på uppdrag av kyrkan. Bolaget äger och förvaltar tre fastigheter: Hälsan 6, centralt belägen i Stockholm, Jorund 13, centralt belägen i Västerås, samt Odlingen 14 på Lidingö.

Enskilda Högskolan Stockholm AB är kyrkans andra helägda dotterbolag och har, i enlighet med sitt uppdrag, bedrivit utbildning och forskning i teologi och mänskliga rättigheter. Den teologiska utbildningen har fokus på att utbilda blivande pastorer till Equmeniakyrkan, men välkomnar alla behöriga som vill läsa vid högskolan. Man har också ett östkyrkligt utbildningsprogram för blivande präster och församlingspedagoger i de ortodoxa kyrkorna.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Verksamhetsintäkterna för kyrkan är högre jämfört med föregående år. Med försäljningen av Överås, 43 Mkr, borträknad och även upplösningen av Kungsholms Baptistförsamling där vi fick en gåva på 9,8 Mkr, hamnar vi på en ökning på 5,2 Mkr.

Det är ökade kyrkoavgifter, testamenten samt statliga bidrag som är främsta orsaken till ökningen.

Däremot har offrandet minskat under året.

På koncernnivå är de totala verksamhetsintäkterna oförändrade, om man räknar bort försäljningen av Överås samt och upplösningen av Kungsholms Baptistförsamling. Hyresintäkterna har ökat något i dotterbolaget Derbo Förvaltning AB. Utöver det som sägs för kyrkan ovan kan nämnas att Equmeniakyrkans andel av intressebolaget Berling Media AB:s resultat för 2018 blev 11,9 Mkr.

Se vidare not 3 och 4 för en jämförelse av olika intäktsslag mellan åren.

På kostnadssidan har framför allt ändamålskostnaderna ökat när det gäller kyrkan, vilket främst beror på mer vidareförmedlade kyrkoavgifter och ökade kostnader för den regionala och nationella verksamheten.

På koncernnivå har kostnaderna för högskoleutbildningen ökat.

Verksamhetsresultatet för kyrkan är negativt med cirka – 64,3 Mkr (- 11,3 Mkr). Årets resultat efter finansiella intäkter och kostnader är -20,2 Mkr för kyrkan och -11,7 Mkr för koncernen som helhet. Även i år har en del av intäkterna under gåvor avsatts till ändamålsbestämda medel, bland annat ett par större testamenten. Tidigare insamlade medel har ianspråktagits för att finansiera delar av årets verksamhet.

Resultatet efter fördelning uppgår till 1,5 Mkr

(27 Mkr) för koncernen som helhet. Koncernens finansiella ställning är vid årets utgång god utifrån de senaste årens extraordinära intäkter såsom försäljning av fastighet och vinst vid fondförsäljning med ett balanserat resultat (fritt eget kapital) på cirka79,2 Mkr (88,5 Mkr).

EQUMENIAKYRKANS FRAMTIDA UTVECKLING

Equmeniakyrkans framtida ekonomiska utveckling är beroende av ett högt offrande från både församlingar och enskilda personer då verksamheten till största delen finansieras på detta sätt. Den låga räntenivån gör också att avsättningar till pensionsskulden troligen kommer att öka.

Kyrkan har ett kapital som främst är till för kyrkans pensioner och andra bestämda ändamål. Kapitalet är placerat i både värdepapper och fastigheter, och kyrkan har för närvarande en god finansiell ställning.

Equmeniakyrkan arbetar vidare med att stödja församlingar i deras utvecklingsprocesser. Vi fortsätter också arbetet med att stödja mindre församlingar som är på väg att fatta beslut om upplösning. Det handlar inte minst om omsorg om människor som behöver finna nya gemenskaper för att kunna fira gudstjänst och möta andra.

En prioriterad uppgift inför framtiden är att aktivt medverka till att det bildas nya församlingar och gemenskaper i Equmeniakyrkan.

Det är också viktigt att Equmeniakyrkan med sin ekumeniska identitet fortsätter arbetet för kyrkans enhet, nationellt och internationellt, samt att kyrkan genom sina församlingar fortsätter att vara en profetisk röst i samhället som medverkar i opinionsbildningen för alla människors lika värde.

Flerårsöversikt koncernen

Tabell - Flerårsöversikt koncernen